شنبه تا چهارشنبه از ۹ صبح الی ۸ شب

Satrday And Wendesday 9 AM - 8 PM

قزوین ، خیابان خیام وسط ، کوچه نسترن ، ساختمان کیان

Qazvin , Khayyam Street , Nastaran alley , Kiyyan