• ۰۲۸ - ۳۳۲۲۶۸۸۷
  • بگذارید ما از دندان های شما مراقبت کنیم

تمامی سوالات یافت شده : 207

چرا با نوشیدن آب سرد دندان ها تیر میکشند ؟
جدید

دکتر در پاسخ گفته اند :

زیرا اب سرد میتواند به عصب های دندان نفوذ کند و به عصب ها دستور دهند تا به مغز انسان دستور دهد